All Finance

Er gaat veel veranderen in 2018

27-10-2017


Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van veranderingen die voor uw financiële toekomst belangrijk kunnen zijn. Twee onderwerpen die we deze keer onder uw aandacht willen brengen gaan over wetgeving die op 1 januari 2018 ingaat. Ook informeren wij u over eventuele nadelige consequenties als u lid wordt van een Vereniging van Eigenaren en daarbij een aantal zaken over het hoofd ziet. Leest u de nieuwsbrief eens rustig door. Hebben veranderingen invloed op uw situatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over uw financiële toekomst.

 

Op het gebied van hypotheken gaat veel veranderen
In de komende tijd gaat er op het gebied van hypotheken veel veranderen. Een aantal van deze veranderingen zetten wij voor u op een rijtje.

 

Hogere hypotheekgarantie mogelijk
In bepaalde situaties kunt u een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Deze garantie is belangrijk indien u te maken krijgt met echtscheiding of werkloosheid waardoor u tijdelijk of definitief niet meer de hypotheeklasten kunt dragen. In 2018 kunt u deze garantie aanschaffen voor de aankoop van een woning tot €265.000,00. In 2017 ligt deze grens op €245.000,00.

 

Tweede inkomen telt voor 70% mee
Jaarlijks geeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, adviezen aan geldverstrekkers en overheid over de criteria die kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen. Deze adviezen worden meestal overgenomen. Voor 2017 adviseerde het NIBUD om bij het bepalen van de maximale financiering bij tweeverdieners het tweede inkomen voor 60% mee te tellen. Voor 2018 adviseert het NIBUD dit percentage te stellen op 70%. Hierdoor wordt het voor tweeverdieners net iets makkelijker om een woning te financieren.

 

Maximaal 100% van de waarde
In 2018 mag de maximale financiering van de woning maximaal 100% van de waarde van de woning zijn. Bij de aankoop van een woning krijgt u naast de aankoopprijs te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van verhuizen, de inrichting, de notaris, makelaar, het advies, de bemiddeling van de hypotheek etc. Deze kosten boven de waarde van de woning kunnen echter niet meer via een hypotheek worden geleend.

 

Geldverstrekkers kunnen de waarde van de woning op verschillende manieren vaststellen. Gebruikelijk is dit op een van de volgende manieren:

•De koopprijs van de woning;
•De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen;
•De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw.

 

Afvlakking aftrek hypotheekrenteaftrek
In de hoge inkomensschijf wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, verder stapsgewijs verlaagd in een versneld tempo.
Vanaf 2020 zal de afbouw 3% per jaar bedragen, zodat in 2023 het maximale percentage nog 36,93% bedraagt, gelijk aan het percentage in de lage inkomensschijf. In de komende jaren kan dit betekenen dat uw netto woonlasten hoger worden. Wij kunnen u laten zien wat het effect in uw situatie op langere termijn is.

Naast deze zijn er nog andere veranderingen die mogelijk voor u relevant zijn indien u overweegt een woning te kopen. Ons advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons te overleggen. Wij kunnen u dan een goede indicatie geven of en zo ja voor welk bedrag een hypotheek in uw situatie haalbaar is. Hierdoor kunt u gericht zoeken naar een voor u passende woning. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

 

Wijziging huwelijkse voorwaarden kan leiden tot schenkbelasting

 

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Anders dan nu blijft het privévermogen dat partners bij het huwelijk dat na 1 januari 2018 tot stand komt ook privé. Dat geldt ook voor nalatenschappen die een van de partners tijdens het huwelijk ontvangen. Ook hier geldt dit weer alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen.

Voor huwelijken die voor 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen is deze situatie anders. Bij deze huwelijken geldt dat het gehele vermogen dat de partners bij het aangaan van het huwelijk privé bezitten, door het huwelijk tot de gemeenschap van goederen gaan behoren. Bij scheiding hebben beide partners dan recht op 50% van dit vermogen.

 

Is dit niet de wens van de partners dan is het mogelijk om deze gemeenschap uit te sluiten door huwelijkse voorwaarden te maken. Hierdoor kan bereikt worden dat de privévermogens bij een scheiding niet gedeeld hoeven te worden met de andere partner. Bij circa 25% van de huwelijken is sprake van huwelijkse voorwaarden.
Er kunnen redenen zijn waarom partners die gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden deze willen omzetten in ‘normale’ gemeenschap van goederen. We geven hiervan een voorbeeld.

 

Een partner start een onderneming. Om de continuïteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen indien er sprake is van een echtscheiding wordt er gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Daarbij wordt bepaald dat de onderneming tot het vermogen van de partner ‘ondernemer’ hoort. De ontwikkeling van de onderneming verloopt voorspoedig. Zo ook het huwelijk. Op het moment dat de ondernemer 65 jaar is, heeft de onderneming een waarde van 1 miljoen euro. In het testament staat dat als de ondernemer komt te overlijden zijn hele nalatenschap aan diens partner toevalt.
Indien de ondernemer op 65-jarige leeftijd komt te overlijden dan erft diens partner dus 1 miljoen euro. Hierover moet erfbelasting worden betaald. Indien de ondernemer echter bijvoorbeeld op 64-jarige leeftijd de huwelijke voorwaarden had omgezet in een gemeenschap van goederen dan was op dat moment de onderneming voor 50% van de partner geworden. Bij het overlijden van de ondernemende partner krijgt de langstlevende partner dan het eigen aandeel van €500.000,00 en erft de langstlevende partner het aandeel van de overleden partner dat ook €500.000,00 bedraagt. In plaats van over 1 miljoen hoeft er door een wijziging van de huwelijkse voorwaarden nog maar over €500.000,00 erfbelasting worden betaald.

 

Hierbij geldt vanaf 1 januari 2018 wel een aandachtspunt. Feitelijk is er in deze situatie sprake van een schenking. Immers, de ene partner geeft de helft van de waarde van de onderneming aan de andere partner. Over deze schenking moet schenkingsbelasting worden betaald tenzij het vermogen in de huwelijksgemeenschap wordt samengevoegd tot een verdeling van 50% voor iedere echtgenoot.

 

Schenkbelasting is ook verschuldigd indien het aandeel van de echtgenoot met het minste vermogen hoger wordt dan 50% of indien het aandeel van de echtgenoot met het meeste vermogen in het totale vermogen toeneemt. Het meerdere boven de 50% respectievelijk de toename van het belang wordt dan aangemerkt als schenking waarover schenkingsbelasting voldaan moet worden.

Het is verstandig periodiek met uw notaris uw huwelijkse voorwaarden en testament te actualiseren. Wet- en regelgeving veranderen regelmatig. Vaak kunnen met relatief eenvoudige regelingen belastingbesparingen worden bereikt.
Overigens had in het voorbeeld hierboven de ondernemende partner ook op bijvoorbeeld 40-jarige leeftijd kunnen overlijden. Op dat moment had, in dit voorbeeld, de langstlevende partner over de volle waarde van de onderneming erfbelasting moeten betalen. In dit soort situaties adviseren wij vaak om een aanvullende overlijdensverzekering af te sluiten. Met de uitkering van deze verzekering kan de langstlevende partner dan de erfbelasting betalen. Dat kan voor de continuïteit van de onderneming belangrijk zijn indien de langstlevende partner deze onderneming wil voortzetten maar geen of onvoldoende liquiditeiten heeft om de erfbelasting te betalen.

 

Stap niet zomaar in het bestuur van een VvE

 

Woont u in een appartement? Dan woont u in een gebouw met meerdere zelfstandige woningen. Zo’n gebouw moet bij wet een Vereniging van Eigenaren, VvE, hebben. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er circa 150.000 VvE’s zijn. Zoals elke vereniging moet ook deze vereniging een bestuur hebben. De kans is groot dat op enig moment ook op u een beroep wordt gedaan om bestuurder te worden. Vaak met de mededeling dat ‘het niet zoveel tijd kost’. Dat laatste mag waar zijn. Toch adviseren wij u om niet zomaar tot een bestuur van een VvE toe te treden.

 

Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet namelijk.
De VvE’s moeten vanaf die datum een minimale reservering in kas hebben om groot onderhoud aan het pand te betalen. Deskundigen schatten dat maar liefst 50% van de huidige VvE’s in de afgelopen jaren onvoldoende reserves hebben opgebouwd.
Heeft een bestuur verzuimd om voldoende reserves aan te leggen dan kan dat onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

 

Ons advies is daarom om, voordat u besluit om bestuurder van een VvE te worden, eerst overleg met ons te hebben. Wij zullen dan onderzoeken of de vereniging beschikt over een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waardoor uw privévermogen voldoende beschermd wordt indien u als bestuurder toch aansprakelijk wordt gesteld.

 

Heeft u het voornemen om een appartement te kopen? Dan is ons advies om een goed onderzoek te doen naar de vraag of er een voldoende groot reservefonds is. Want koopt u het pand in bijvoorbeeld januari en in maart blijken er grote uitgaven te moeten worden gedaan terwijl er onvoldoende in kas zit, dan wordt het tekort over alle bewoners omgeslagen. Hierbij maakt het niet uit dat u pas 3 maanden eigenaar bent en dus niets kunt doen aan het tekort dat in het verleden is ontstaan.

 

Uw auto in brand gestoken. En dan?

 

In de eerste maanden van 2017 zijn er in totaal maar liefst 2.808 autobranden geregistreerd. Dit is het hoogste aantal in vijf jaar. Het is echt niet zo dat auto’s opeens vaker dan in het verleden in brand vliegen. In verreweg de meeste gevallen is er sprake van opzettelijke brandstichting door een onbekende dader.


Is de auto casco verzekerd dan zal de verzekeraar de schade vergoeden. Dat geldt ook bij een beperkt cascoverzekering, waarbij de uitkering dan vaak wel beperkt is tot de dagwaarde van de auto. Heeft u echter een WA-verzekering voor uw auto dan zal uw verzekeraar geen uitkering verlenen. De schade aan uw auto komt dan volledig voor uw eigen rekening.

 

Uiteraard is dit zuur. De kans dat de dader bekend raakt is beperkt. Als dit al het geval is, is de kans dat u uw schade op deze dader kunt verhalen nog beperkter. Van ‘een kale kip kun je immers niet plukken’.

 

Er zijn weinig maatregelen die u kunt nemen om brandstichting te voorkomen. Heeft u een eigen garage waarin u de auto kunt parkeren dan is de kans op risico van brandstichting beperkt. Heeft u geen garage, dan kunt u de auto zo veel mogelijk onder of dicht bij een lantaarnpaal parkeren. Pyromanen opereren liever niet in het zicht.

 

Overweegt u uw beperkt-casco verzekering om te zetten naar een
WA-verzekering, overleg dan met ons wat de voor- en nadelen van deze keuze zijn. Wij zullen daarbij uiteraard kijken naar de dagwaarde van de auto. Maar ook met u bespreken in hoeverre u het totale verlies van uw auto door brand of diefstal kunt opvangen uit eigen middelen.

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.
Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD
 

 

Nieuwsarchief

27-10-2017 | Er gaat veel veranderen in 2018
23-06-2017 | Onze nieuwsbrief staat weer vol tips en informatie
29-05-2017 | Er is weer genoeg te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen
15-05-2017 | Uw financiŽle update: laat u goed informeren door ons
04-04-2017 | Nieuwe ontwikkelingen delen wij graag met u
20-03-2017 | Hoeveel huisartsen heeft u?
03-03-2017 | Blijf altijd alert als het om uw financiŽle zaken gaat
20-02-2017 | Wij houden de veranderingen voor u bij
06-02-2017 | Laat uw financieel adviseur meekijken
23-01-2017 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw en onze aandacht
06-01-2017 | Natuurlijk houden wij u ook in 2017 op de hoogte van ontwikkelingen
16-12-2016 | Wij wensen u hele fijne feestdagen
05-12-2016 | Laat u goed adviseren als u besluit te gaan lenen
18-11-2016 | De wereld verandert snel
04-11-2016 | Diverse wijzigingen in de woningmarkt per 1 januari 2017
21-10-2016 | Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade door kinderen?
09-09-2016 | De Kabinetsplannen ook dit jaar weer uitgelekt!
12-08-2016 | Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
01-08-2016 | Wij geven onafhankelijk advies aan u...
15-07-2016 | De reisverzekering vraagt om een deskundig advies
01-07-2016 | Financiele ontwikkelingen zijn er altijd...
17-06-2016 | Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?
07-06-2016 | Er gebeurt weer genoeg in de financiŽle wereld
26-05-2016 | Wederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt
09-05-2016 | Ga goed verzekerd op vakantie
25-04-2016 | De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening
29-03-2016 | Wij staan voor u klaar ook in onzekere tijden
29-02-2016 | Goed nieuws: de woningmarkt trekt aan!
12-02-2016 | FinanciŽle zaken vragen altijd uw en onze aandacht
01-02-2016 | Een nieuwsbrief over terrorisme, pensioen en fietsendiefstal
15-01-2016 | Informatie over hypotheken en autoverzekeringen en schadebehandeling
17-12-2015 | Vrede en gelukt gewenst voor 2016
10-12-2015 | Ook de financiŽle wereld gaat met de tijd mee
27-11-2015 | Laat ons u zekerheid bieden in deze roerige tijden
17-11-2015 | Weet u al welke zorgverzekering het beste bij u past in 2016?
30-10-2015 | Laat ons u helpen om uw financiŽn in balans te houden
16-10-2015 | Omdat u er misschien niet aan denkt, doen wij dat voor u!
02-10-2015 | Belangrijke informatie uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2016
18-09-2015 | Profiteert u ook mee van de koopkrachtstijging?
20-08-2015 | Laat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiŽle zaken
06-08-2015 | Genoeg financiŽle zaken om aan te denkenÖ
24-07-2015 | Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk
10-07-2015 | Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2015
12-06-2015 | Onze economie zit weer in de lift!
18-05-2015 | De NHG grens wordt per 1 juli verlaagd!
08-05-2015 | Technologische ontwikkelingen laten op termijn uw verzekeringspremie dalen
17-04-2015 | Een goede financiŽle toekomst hangt af van de keuzes die u nu maakt
03-04-2015 | Vertrouwen in de economie neemt toe, de huizenmarkt profiteert
05-03-2015 | Iedere verzekering vraagt om een grondig vergelijk
20-02-2015 | De lage rente pakt zowel positief als negatief uit
06-02-2015 | Het ontslagrecht en de studiefinanciering wijzigen, wat betekent dit voor u?
14-01-2015 | 2015 heeft veel financiŽle wijzigingen in het vooruitzicht
22-12-2014 | Geluk en gezondheid gewenst voor 2015
12-12-2014 | Let op: vergelijken van verzekeringen draait om meer dan de prijs!
02-12-2014 | Actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn
14-11-2014 | U kunt de financiŽle risicoís die u loopt zelf inperken
03-11-2014 | Studieschuld hoeft geen invloed te hebben op het verkrijgen van een hypotheek
17-10-2014 | Onze praktijkkennis zetten we ook voor u in
03-10-2014 | Laat ons u ondersteunen bij de vele financiŽle en wetswijzigingen
23-09-2014 | Prinsjesdag en de gevolgen voor u
02-09-2014 | Eerste Kabinetsplannen Prinsjesdag zijn al bekend
25-08-2014 | Huis kopen wordt aantrekkelijker dan huren
07-08-2014 | Weet u dat vrijwilligers ook verplichtingen hebben?
28-07-2014 | Verzekering van zon of regen, in de vakantieperiode kunnen beide voorkomen
11-07-2014 | Een vriendendienst tijdens de vakantie en er is schade, wat nu?
27-06-2014 | Laten we even tijd besteden aan uw hypotheek en pensioen
16-06-2014 | De kunst van niet te weinig, maar vooral ook niet te veel
02-06-2014 | Ook voor deeladviezen kunt u op ons rekenen
16-05-2014 | Steeds meer tekenen van een groeiende economie
02-05-2014 | Financieel bewustzijn steeds belangrijker
18-04-2014 | Wij geven u gemak wanneer u dit het meest nodig heeft
07-04-2014 | Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen
21-03-2014 | Verschuivingen in zetels hebben politieke gevolgen
07-03-2014 | Wat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven
21-02-2014 | FinanciŽle opvoeding voor jong en oud
07-02-2014 | Investeer even tijd in uw financiŽle zekerheid
24-01-2014 | Wist u dat buiten de piste skiŽn vaak niet verzekerd is?
13-01-2014 | Ook in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen
24-12-2013 | De beste wensen...
16-12-2013 | Gebruik oude en of nieuwe regelingen in uw voordeel
29-11-2013 | Blijf alert op wetswijzigingen die uw persoonlijke financiŽn kunnen raken
15-11-2013 | Praktijkvoorbeelden tonen u waarom het verzekeren van risicoís loont
01-11-2013 | Wat betekent het nieuwe akkoord voor uw financiŽle zaken?
21-10-2013 | Weer veel te vertellen over belangrijke financiŽle ontwikkelingen!
23-09-2013 | Gevolgen Prinsjesdag voor uw portemonnee
06-09-2013 | De aanloop naar Prinsjesdag
23-08-2013 | Kabinet gaat weer invloed hebben op uw portemonnee
09-08-2013 | Wij kennen geen zomer- of winterstop
16-07-2013 | Persoonskenmerken kunnen grote premieverschillen veroorzaken
11-07-2013 | Q en A provisieverbod
02-07-2013 | De consument als individueel persoon: onze relatie
03-06-2013 | Kritisch over uw verzekeringen
17-05-2013 | Actuele ontwikkelingen hebben invloed op uw verzekeringen
03-05-2013 | Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen
19-04-2013 | Volg de ontwikkelingen op de voet
05-04-2013 | Laat een financieel adviseur meekijken bij uw financiŽle vraagstukken
25-03-2013 | Aanpassen aan het weer, of aan uw verzekeringen?
08-03-2013 | Voortdurende wijzigingen blijven uw aandacht vragen
25-02-2013 | FinanciŽle zekerheid als stabiele basis
13-02-2013 | EXTRA Nieuwskrant over nieuwe hypotheek voornemens politiek
11-02-2013 | Actuele ontwikkelingen in de financiŽle wereld komen dichtbij
25-01-2013 | FinanciŽle zaken vragen voortdurend uw aandacht
11-01-2013 | Wij blijven uw financiŽle ogen en handen in 2013
20-12-2012 | Nieuwjaarsgroet
17-12-2012 | Veel keuzes vragen om een gedegen advies
03-12-2012 | Continue aandacht voor financiŽle zaken van belang
19-11-2012 | Wat heeft het regeerakkoord voor u in petto?
02-11-2012 | Gevolgen van het regeerakkoord
19-10-2012 | Nieuwe belastingplannen
05-10-2012 | Belangrijke informatie over uw lopende verzekeringen
21-09-2012 | De formatie is belangrijker dan Prinsjesdag dit jaar
07-09-2012 | Invloed van verkiezingen op uw financiŽn
24-08-2012 | We starten de zaak weer op!
13-07-2012 | Ook in de zomer is er belangrijk nieuws
29-06-2012 | Met een gerust hart de zomer in
18-06-2012 | Onbezorgd de zomervakantie tegemoet
11-06-2012 | Hou grip op uw eigen financiŽn
18-05-2012 | Met positieve energie de lente in
04-05-2012 | Politiek zoekt rust en vertrouwen
20-04-2012 | Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op
23-03-2012 | Alleen uw eigen adviseur komt echt voor uw belangen op
09-03-2012 | Heeft u uw financiŽn beter op orde dan de overheid ?
24-02-2012 | Bljif alert op onnodig hoge kosten en risico's
08-02-2012 | Geef uw verzekeringen eens extra aandacht
27-01-2012 | Verzekeren blijft om aandacht vragen
13-01-2012 | Een nieuw jaar met goede voornemens
21-12-2011 | Bij een Nieuwjaar horen wensen
16-12-2011 | Zorg voor rust in uw financiŽle huishouding
02-12-2011 | Vooruitkijken voorkomt FinanciŽle zorgen
17-11-2011 | Bewust omgaan met geld en verzekeren
03-11-2011 | Laat verzekeren over aan de expert
20-10-2011 | SpaarOnlinerekening WestlandUtrecht Bank
20-10-2011 | Even tijd nemen voor uw financiŽn en verzekeringen voorkomt veel leed
22-09-2011 | De Miljoenennota heeft invloed op iedereen
08-09-2011 | Een turbulente omgeving vraagt om een betrouwbaar advies
29-08-2011 | Laat ons u zekerheid geven
30-06-2011 | 'Uw financiŽle zekerheid kent geen vakantieperiode'
17-06-2011 | Pensioen
08-06-2011 | Maatschappelijk verantwoord verzekeren
20-05-2011 | Beter bewust verzekerd
04-05-2011 | Nederland wordt steeds zelfstandiger !
21-04-2011 | Hypotheken
07-04-2011 | Nederland schermt steeds beter haar bezittingen af !
31-03-2011 | Schadeverzekeringen in alle soorten en maten
22-03-2011 | De autoverzekering
07-03-2011 | Belastingtips
18-02-2011 | De klant centraal
11-02-2011 | Onderverzekerd, verplicht verzekerd, niet verzekerd
18-01-2011 | Alsnog de beste wensen !
30-12-2010 | In 2011 gaat er weer veel veranderen
16-12-2010 | Het Financieel Rijbewijs
14-12-2010 | Winter: extra risico's
29-11-2010 | Verschuivingen in Den Haag
15-11-2010 | Onrust over pensioenen
29-10-2010 | Uw zorgverzekering in 2011
14-10-2010 | Financieren van uw dromen
30-09-2010 | Prinsjesdag 2010
17-09-2010 | Uw spaarloon komt vrij...
02-09-2010 | (Extreem) weer en verzekeringen
20-08-2010 | Uit elkaar...
05-08-2010 | Een nieuwe (oude) auto !
09-07-2010 | Kinderen worden groot....
24-06-2010 | Inkomstenterugval
14-06-2010 | Sportzomer 2010
27-05-2010 | 50-plus en dan ?
17-05-2010 | Vakantietijd !
29-04-2010 | Meer over rechtsbijstand
15-04-2010 | Uw huis en hypotheek
18-03-2010 | De uitvaartverzekering
08-03-2010 | Banksparen
22-02-2010 | Hoe zit het met uw opstal- en inboedelverzekering
04-02-2010 | Uw pensioen
21-01-2010 | Uw belastingaangifte
11-01-2010 | Inkomsten uit uw eigen woning
22-12-2009 | Oud en Nieuws
14-12-2009 | De actieve (wintersport)vakantie
30-11-2009 | Voogdij
13-11-2009 | Zorgverzekeringen
30-10-2009 | Internet en financiŽle diensten: een gevaarlijke combinatie
19-10-2009 | Overlijdensrisicoverzekering
02-10-2009 | Verbouwen
23-09-2009 | De Miljoenennota en de Rijksbegroting 2010
07-09-2009 | Zorgvuldig omgaan met uw vermogen
16-07-2009 | Nieuwe huisstijl
13-07-2009 | NHG, wat is dit ook al weer ?
15-05-2009 | Algemene Nabestaandenwet
06-04-2009 | Inkomensterugval
25-02-2009 | Als wij u mogen adviseren
09-02-2009 | Hypotheekactualiteiten
23-01-2009 | Hoe staat het met ķw pensioen?
19-12-2008 | Een nieuw jaar, nieuwe kansen
06-11-2008 | Zorgverzekeringen
10-10-2008 | Zwaar weer!
26-09-2008 | Rijksbegroting: "What's in it for you ?"
12-09-2008 | ďLeden van de Staten GeneraalÖĒ
18-07-2008 | Uit elkaar : 2-1 = 2
09-07-2008 | Beleggingsverzekeringen
20-06-2008 | Banksparen
09-05-2008 | De dader ligt op het kerkhof
28-02-2008 | Gemiddelde dag kost schadeverzekeraars 17 miljoen euro
23-01-2008 | Belastingaangifte
03-10-2007 | Overdracht vermogen ouders naar de kinderen
18-07-2007 | Roy-Data voor bonusmalusverklaringen
16-04-2007 | Dubbelklik
07-02-2007 | DigiD voor U
23-10-2006 | Groene kaart voor uw caravan

All Finance B.V.   -   Weijereind 9 5541RD Reusel   -   Tel: 040-257 49 40   -   E-mail:
Realistatie: Zengerink Communicatie Management | CMS: We Provide