Houdt u van cijfers?

Naar alle waarschijnlijkheid zullen velen van u deze vraag met ‘nee’ beantwoorden. Gelukkig houden wij er wel van en kunnen wij u weer op de hoogte stellen van financieel nieuws dat toch uw aandacht verdient. Bijvoorbeeld het onderwerp huwelijksvermogensrecht. Als u getrouwd bent of een samenlevingscontract heeft, waarbij beide partners een overlijdensrisicoverzekering hebben is het zeker nuttig deze nieuwsbrief door te lezen. Interessant is misschien ook eens te kijken naar mogelijkheden om al uw kleine pensioenpotjes bij één pensioenfonds onder te brengen. Vanaf 1 januari 2019 is dit door nieuwe wetgeving gemakkelijker te realiseren. Het kan natuurlijk zijn dat er zaken zijn waarover u iets meer wilt weten. Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag, want.. cijfertjes zijn nu eenmaal onze passie.

Hoofdelijk aansprakelijk. Wat is dat?

De meeste mensen die een woning kopen sluiten een hypotheek af. Een hypotheek is een bijzondere lening, waarbij de bank het recht krijgt om de woning (leeg) te verkopen indien degene die de lening is aangegaan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. 

Kosten gedwongen verkoop
De gedwongen verkoop van een woning brengt de nodige kosten met zich mee. Met de opbrengst van de verkoop van de woning worden deze kosten en het restant van de lening betaald. Wanneer er nog iets “over” is, dan komt dit toe aan degenen die de lening zijn aangegaan.  Wat gebeurt er, indien de opbrengst van de gedwongen verkoop minder is dan het totaal van de restschuld en de kosten?

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Kunnen uit de opbrengst van de verkoop van de woning niet alle kosten worden betaald, dan blijft het restant van de schuld voor rekening van de degenen die de lening zijn aangegaan. Vaak wordt de woning door twee partners gekocht. In de hypotheekovereenkomst wordt bijna altijd opgenomen dat beide partners “hoofdelijk aansprakelijk” zijn voor de hypotheekschuld. Dit betekent dat de bank beide partners voor de volledige (rest-)schuld kan aanspreken. Het is dus niet zo, dat de bank beide partners ieder voor 50 % van de schuld aanspreekt. Krijgt een van beide partners vermogen, bijvoorbeeld uit een erfenis, dan kan de bank van die partner de volledige restschuld opeisen. Deze partner kan dan proberen een deel van deze restschuld op zijn partner te verhalen. Dat is een zaak van beide partners waar de bank buiten staat. De bank kan en mag de volledige schuld verhalen op een van de partners.

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding
Wordt deze hoofdelijke aansprakelijkheid geaccepteerd bij het aangaan van de lening, dan blijft deze ook van kracht indien de relatie tussen beide partners eindigt. Een bijzondere situatie was recent te lezen in een juridische procedure. Samengevat kwam dit op het volgende neer. Man en vrouw kopen samen een woning van meer dan 1 miljoen. Hiervoor sluiten ze een hypotheek, met hoofdelijke aansprakelijkheid voor beiden. De vrouw heeft een WAO-inkomen van 20.000 euro. Nog voordat het huis wordt betrokken eindigt de relatie. De vrouw woont daardoor nooit in de woning. Zes jaar na het einde van de relatie vraagt de vrouw aan de bank om een einde te maken aan haar hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank weigert dit. In de procedure wordt de bank in het gelijk gesteld.

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid
Op het moment dat de lening nog bestaat is ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid wel mogelijk als een van de partners hierom vraagt. In de praktijk kan dit alleen wanneer de andere partner én de bank hiermee akkoord gaan. Het akkoord met de partner wordt vaak geregeld in het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken rondom de scheiding zijn vastgelegd. Voor het akkoord met de bank is vaak overleg nodig. Ons kantoor staat onze relaties hierin regelmatig bij. In het algemeen geldt dat de bank alleen akkoord gaat, indien er voldoende zekerheden zijn dat de andere partner aan zijn verplichtingen kan voldoen. Is de lening aanmerkelijk lager dan de waarde van de woning, dan wil de bank vaak soepeler zijn met het verlenen van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid dan wanneer de schuld hoger is dan de actuele waarde van de woning.

Gedwongen verkoop als laatste optie
Een lening voor een hypotheek moet op enig moment worden afgelost. En uiteindelijk kan een bank, wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, dwingen dat degene die de hypotheek is aangegaan de woning verlaat om de woning vervolgens openbaar te verkopen.

In de praktijk gebeurt dat niet zo snel. Banken maken van dit recht alleen in het uiterste geval gebruik. Vaak zijn er andere oplossingen mogelijk waardoor de lening op een later moment wordt terugbetaald. Vreest u ooit in een situatie te komen waarbij u niet (langer) aan uw hypotheekverplichtingen kunt voldoen, aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact met ons op. Vaak lukt het ons om tot een oplossing te komen waarmee u en de bank tevreden zijn.

Plannen voor een huwelijk? Laat ons eerst even kijken naar de verzekeringen

Heeft u plannen om te gaan trouwen? U moet dan veel regelen. Toch adviseren wij u even de tijd te nemen om ook met ons een afspraak te maken. We leggen graag uit waarom dit belangrijk is.

Scheiding vermogens
Sinds 1 januari 2018 kennen we in Nederland voor huwelijken die vanaf deze datum worden afgesloten, een nieuwe wettelijke regeling: de beperkte gemeenschap van goederen. Deze regeling heeft tot gevolg dat eigendommen en schulden die een van de partners vóór het huwelijk bezat, eigendom blijven van die partner en niet in de gemeenschap vallen. Bij een scheiding worden deze bezittingen en schulden dus niet gedeeld, maar toegewezen aan de partner die deze bij het huwelijk heeft ingebracht.

Overlijdensrisicoverzekeringen
Veel mensen die met elkaar gaan samenleven sluiten op enig moment een overlijdensrisicoverzekering. Dit doen ze om te voorkomen dat de ene partner in financiële problemen komt wanneer de andere partner door bijvoorbeeld ziekte of ongeval overlijdt.  Om te vermijden dat in een dergelijke situatie erfbelasting moet worden betaald over de uitkering wordt vaak geadviseerd om deze verzekering “kruislings” te sluiten. Dat klinkt ingewikkelder dan het is.
A sluit een verzekering op het leven van B waarbij A de premie betaalt en met de verzekeraar afspreekt dat een uitkering aan A wordt uitgekeerd. B doet hetzelfde maar dan op het leven van A.

Overlijdt A dan krijgt B een uitkering. Overlijdt B dan krijgt A een uitkering. Omdat in deze situatie A en B zelf de premie hebben betaald, hoeven ze over de uitkering geen erfbelasting te betalen.

Situatie na 1 januari 2018
Zijn er twee verzekeringen voor 1 januari 2018 “kruislings” afgesloten en vindt het huwelijk plaats ná 1 januari 2018, dan verandert er niets. Voorhuwelijkse niet-gemeenschappelijk vermogen blijft tot het privévermogen behoren.

Dat geldt echter niet indien er door beide partners slechts één verzekering is afgesloten waarin beide partners premieplichtig en begunstigde zijn. Ook wanneer de premieverschuldigdheid “kruislings” is geregeld. Een verzekering met twee verzekeringnemers is wél gemeenschappelijk en valt dus zonder nadere actie in de beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Met als gevolg dat over de helft van de overlijdensuitkering wél erfbelasting verschuldigd is.

Laat ons uw overlijdensrisicoverzekeringen controleren. Ook wanneer u niet gaat trouwen
Bij overlijdensrisicoverzekeringen gaat het vaak om relatief grote bedragen. Of over de uitkering wel of geen belasting betaald moet worden, kan makkelijk vele duizenden euro’s schelen. Door tijdig een paar simpele administratieve aanpassingen aan te brengen kan worden bereikt dat de partner die de uitkering ontvangt hierover geen erfbelasting hoeft te betalen.

Daarom ons advies: bent u getrouwd of gaat u trouwen? Vraag ons kantoor dan te onderzoeken of de redactie van de verzekeringen zodanig is opgesteld dat deze voor u fiscaal gezien het beste resultaat geeft.

Houdt u van cijfers?

In Nederland waren er eind 2015 maar liefst 188 verschillende verzekeringsmaatschappijen actief. Allemaal hebben ze eigen verzekeringsvoorwaarden die onderling sterk kunnen verschillen. Als onafhankelijk advieskantoor kunnen wij bij een groot aantal verzekeringsmaatschappijen onderzoeken welke maatschappij voor u een passende oplossing heeft.

200 miljoen uitkering per dag
Per dag keren verzekeringsmaatschappijen gemiddeld 200 miljoen euro aan uitkeringen uit aan bedrijven en particulieren. Op jaarbasis was dat in 2015 ruim 73 miljard euro! Daarbij kunnen fouten worden gemaakt. Ook kan er discussie ontstaan of er wel of geen recht bestaat op een uitkering. Als financieel advieskantoor behartigen wij uw belangen indien u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld na een schade. Zijn wij het niet eens met het standpunt van de verzekeraar dat de schade niet onder de dekking van de door u afgesloten verzekering valt, of wordt er ons inziens een te laag bedrag vergoed, dan gaan wij de discussie namens u met deze verzekeraar aan.

Solvabiliteit meer dan voldoende
Solvabiliteit is de mate waarin verzekeraars in staat zijn om toekomstige verplichtingen na te komen. De Nederlandsche Bank stelt in het belang van de verzekerden hieraan strenge eisen en houdt hierop ook toezicht. Nederlandse verzekeraars zijn zeer solvabel. Door de jaren heen hebben zij minstens twee keer zoveel reserves opgebouwd als de vereiste solvabiliteit. Dit is het beeld voor alle verzekeraars in Nederland. Als financieel adviseur kijken wij ook naar de solvabiliteit van de individuele verzekeraars die wij in onze adviezen meenemen. Het kan dan gebeuren dat we besluiten om toch verzekeraar A niet in ons advies mee te nemen omdat A een lage solvabiliteit heeft, hoewel A misschien toch een net iets lagere premie rekent dan maatschappij B.

Zorg grootste onderdeel
Traditioneel wordt het verzekeringsbedrijf ingedeeld in drie verschillende soorten. Allereerst de zorgverzekeraars. Dit is veruit het grootste deel van de verzekeringssector. In 2015 bedroeg de premie van deze verzekeraars gezamenlijk 44 miljard euro. Daarna komen de levensverzekeraars met 23 miljard premie en tenslotte de schadeverzekeraars met 7 miljard euro.

Als gevolg van de stijging van de gemiddelde leeftijd, de ontwikkeling van nieuwe (dure) medicijnen en nieuwe behandelingstechnieken is de algemene verwachting dat in de komende jaren de kosten voor een zorgverzekering verder zullen stijgen. Het alternatief is om steeds meer zaken buiten de dekking van de verzekering te laten. In de praktijk leidt dat tot heftige maatschappelijke discussies.

Beleggingen vooral in Nederland
De gezamenlijke verzekeraars in Nederland zijn ook belangrijke investeerders in onze economie. Verzekeraars hebben vaak verplichtingen op lange termijn. Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen vinden reserveringen plaats. Deze worden belegd. Eind 2015 hadden de gezamenlijke Nederlandse verzekeraars maar liefst 436 miljard euro belegd.  Het merendeel van deze beleggingen vindt in Nederland plaats.

Klein pensioen overdragen naar groot pensioen?

Wanneer u bij een werkgever werkt, dan bouwt u meestal pensioenrechten op. Werkt u maar korte tijd bij een werkgever, dan bouwt u ook maar een klein pensioen op. Als u gedurende uw arbeidzame leven vaak van baan verwisselt, dan kunnen op allerlei plaatsen “kleine” pensioenpotjes gaan ontstaan. Binnenkort kunt u al die potjes samenvoegen.

40 jaar bij dezelfde werkgever is niet meer de norm
Vroeger was het heel normaal, dat wanneer je van school kwam je bij een “baas” ging werken bij wie je dan je hele werkzame leven in dienst was. Tegenwoordig is dat anders. Werknemers wisselen vaker van werkgever. Voordat men een werkgever heeft gevonden bij wie men langere tijd blijft werken, is men vaak kortere tijd bij andere werkgevers in dienst geweest.

Bij elke werkgever aparte pensioenrechten opgebouwd
Wisseling van werkgever kan tot gevolg hebben dat bij verschillende pensioenfondsen pensioenrechten worden opgebouwd. Is maar relatief kort bij een werkgever gewerkt, dan zullen de pensioenrechten ook relatief laag zijn. Het CBS heeft uitgezocht dat er op dit moment circa 4,5 miljoen pensioenen zijn die recht geven op een pensioen van tussen de €2 en €468 per jaar.

Vanaf 1 januari 2019 samenvoegen
Op 1 januari 2019 treedt de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. Vanaf die datum dragen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan €2 en minder dan €474,11 per jaar. Zo blijft u met dat oude geld sparen voor uw pensioen. Daarmee krijgt u later meer pensioen. De nieuwe pensioenuitvoerder is verplicht deze waardeoverdracht accepteren.

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Disclaimer

Wij hebben de nieuwsbrief met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / aangesloten bij KiFiD.