Op verzekeringsgebied denken wij met u mee

In deze nieuwsbrief hebben wij naast nieuws over hypotheken weer nuttige informatie over verzekeringen. Ook op verzekeringsgebied kunnen er ontwikkelingen zijn waar u, als u zich goed laat informeren, voordeel bij kunt hebben. Wanneer u bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekeringverzekering heeft is het belangrijk te weten wat de fiscale gevolgen zijn van de nieuwe wetgeving op het gebied van erfrecht. Wij helpen u graag deze ingewikkelde materie te begrijpen en, wanneer nodig, de juiste acties te ondernemen om te voorkomen dat u in het geval van het overlijden van uw partner voor verrassingen komt te staan. Leest u deze nieuwsbrief eens rustig door. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Langere looptijd hypotheken kan voor starters uitkomst zijn

Aftrekbaarheid van de hypotheekrente

In 2001 is bepaald dat u uw hypotheekrente maximaal 30 jaar mag verrekenen met uw inkomstenbelasting. In 2013 is deze fiscale regeling verder beperkt. Voor hypothecaire geldleningen die in of na 2013 zijn afgesloten, geldt dat de hypotheekrente alleen met de inkomstenbelasting mag worden verrekend als de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) wordt afgelost. Deze aflossing moet via een vast bedrag per maand, kwartaal of per jaar voor rente en aflossing samen plaatsvinden (annuïtair aflossen) of via een vast bedrag per periode voor alleen aflossing (lineair aflossen).

Aflossing is niet verplicht, maar wel wanneer u de rente wilt aftrekken
Het is niet verplicht om de lening in 30 jaar af te lossen. Echter wel wanneer u de rente over een hypotheek die in 2013 of daarna is afgesloten wilt verrekenen met uw inkomstenbelasting. Alleen dankzij die aftrek kunnen veel mensen de woonlasten financieren.

De consequentie is echter dat mensen, om voor het fiscale voordeel in aanmerking te komen, maandelijks zowel de rente over de hypotheek moeten betalen als een gedeelte van de aflossing. Feitelijk wordt men op deze wijze gedwongen in 30 jaar de waarde van de woning bij elkaar te sparen. Voordeel is dat men na 30 jaar een volledig afgeloste woning heeft en geen hypotheekschuld. De woonlasten dalen dan sterk. De gedachte achter deze regeling is dat veel mensen na die 30 jaar in de buurt komen van hun pensioen. Veel mensen zullen na hun pensioendatum minder inkomen hebben dan in de periode toen zij nog inkomen uit arbeid hadden. In zo’n situatie is het fijn wanneer dan ook de woonlasten sterk dalen. Per saldo blijft er dan genoeg geld over om de andere levensbehoeften te betalen.

Pensioendatum schuift op
Het moment waarop mensen recht krijgen op AOW is inmiddels gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat die levensverwachting gemiddeld stijgt, gaat de AOW in de loop der tijd op een steeds later moment in. Iemand van 25 jaar die voor het eerst een woning koopt zal, op basis van de huidige regelingen, pas op 1 april 2064 recht hebben op AOW. Dat betekent dat deze 25 jarige geacht wordt nog 46 jaar deel te nemen aan het arbeidsproces en daarmee inkomen te verwerven.

Uitgaande van de aanname dat iemand van 25 jaar nog 46 arbeidsinkomen zal hebben, is het de vraag of het dan noodzakelijk is om de hypotheeklening in 30 jaar af te lossen. Immers in dit voorbeeld is de jongere op dat moment 55 jaar.

Hypotheeklening naar 40 jaar
Vanuit deze constatering wordt al langer gesproken over de mogelijkheid de hypotheeklening voor een langere periode af te sluiten. Bijvoorbeeld voor 40 of misschien wel voor 50 jaar. Inmiddels is de eerste aanbieder gekomen met het aanbod van een 40 jarige lening. Hierbij wordt de lening in twee delen gesplitst. Een deel van de lening wordt voor een periode van 30 jaar aangegaan en deze wordt ook in deze 30 jaar afgelost. De rente die over dit deel van de lening wordt betaald, mag met de inkomstenbelasting worden verrekend. Het tweede deel wordt tussentijds niet afgelost. De rente die hierover wordt betaald mag niet met de inkomstenbelasting worden verrekend.

Meer rente, minder fiscaal voordeel, lagere woonlasten
Het effect van deze 40 jarige lening in vergelijking met een 30 jarige lening is in het algemeen dat de consument over de hele looptijd van de lening in totaal meer rente gaat betalen, minder fiscaal voordeel geniet, maar gedurende de hele looptijd maandelijks wel lagere woonlasten heeft.

Goed advies is belangrijk
Het klinkt aantrekkelijk: lagere woonlasten, maar over de gehele looptijd betaalt u gewoon meer. Het is absoluut een interessante ontwikkeling. Echter, wel een die goed advies vraagt. Interesse? Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag tijd vrij om uw situatie te bekijken en alle voor- en nadelen op een rij te zetten.

Overlijdensrisicoverzekering en huwelijk: Fiscale regels maken het ingewikkeld

Overlijdensrisicoverzekeringen
De overlijdensrisicoverzekering is een eenvoudige, maar belangrijke verzekering. In de kern gaat het om een verzekering waarbij tegen een relatief lage premie het recht wordt verkregen op een groot kapitaal wanneer een, in de verzekering genoemde, persoon binnen een bepaalde periode komt te overlijden. Met dat kapitaal kunnen nabestaanden dan het wegvallen van het inkomen dat door de overleden persoon werd verdiend, opvangen. Bijvoorbeeld om de woonlasten te kunnen blijven voldoen.

Belastingdienst maakt het moeilijk
Hoewel de overlijdensrisicoverzekering als verzekering eenvoudig is, zijn het de belastingregels die deze verzekering toch ingewikkeld maken. Zo geldt als hoofdregel dat wanneer binnen een huwelijk de ene partner komt te overlijden en op grond hiervan een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering plaatsvindt, deze uitkering in de nalatenschap valt en hierover erfbelasting moet worden betaald.

Die erfbelasting kan echter worden voorkomen. En dan wordt het dus ingewikkeld. Wij behandelen hierna twee situaties waarbij een echtpaar vóór 2018 in het huwelijk is getreden en een echtpaar dat na 1 januari 2018 in het huwelijk is getreden.

Situatie: Getrouwd voor 1 januari 2018
Een echtpaar is voor 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen. Samen hebben zij een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Op deze verzekering zijn de levens van beide partners verzekerd. De premie betalen zij samen. In deze situatie zal over
50% van een eventuele uitkering in verband met het overlijden van de ene partner, de andere partner erfbelasting moeten betalen.

Is het echtpaar echter gehuwd op huwelijkse voorwaarden en hebben zij twee aparte verzekeringen afgesloten waarbij de ene partner dus de premie betaald voor de verzekering op het leven van de andere partner, dan zal bij een eventueel overlijden van een van de partners de andere partner over de uitkering geen erfbelasting hoeven te betalen.

Situatie: Getrouwd na 1 januari 2018
Bij een echtpaar dat trouwt na 1 januari 2018 geldt een andere regeling. Maar ook hier zijn verschillende situaties mogelijk. Een daarvan behandelen wij.

Verzekering gesloten voor het huwelijk
Indien de partners de verzekering al hadden gesloten voordat het huwelijk werd voltrokken dan blijft een eventuele uitkering in verband met het overlijden van een van de partners tijdens het huwelijk onbelast wat de erfbelasting betreft. Uitgangspunt van de regeling zoals die vanaf 1 januari 2018 bestaat is namelijk dat vermogens die voor 1 januari 2018 behoorden tot het privé vermogen van een van de partners door het huwelijk niet gemeenschappelijk worden, tenzij de partners daar nadrukkelijk voor kiezen. De overlijdensrisicoverzekering die voor 1 januari 2018 door de partners is gesloten komt door een huwelijk van deze partners na 1 januari 2018 dus niet in de huwelijksgemeenschap te vallen.

U ziet het. De verzekering is eenvoudig maar de fiscale regels maken het ingewikkeld. Heeft u vragen? Aarzel niet, maar neem contact met ons op.

U heeft een schade? Wij gaan voor u aan de slag!

De tegenpartij
Sluit u een verzekering rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij dan is dit formeel uw tegenpartij indien u als gevolg van een schade een uitkering op de bij deze maatschappij afgesloten verzekering vordert. Bij klachten kunt u naar de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, KiFiD. Deze geschillencommissie heeft echter al diverse malen vastgesteld dat de verzekeraar geen verplichting heeft om uw belangen te behartigen. De verzekeraar hoeft u dus niet te attenderen op eventuele posten die u vergeet als schade op te voeren. Ook mag de verzekeraar proberen de schade op een voor haar zo gunstig mogelijke wijze af te wikkelen.

Onbekende schadebehandelaars
Moet u rechtstreeks aan de slag om uw schade vergoed te krijgen dan krijgt u te maken met mensen die dagelijks bezig zijn met het behandelen van schades. Hebben deze mensen eenmaal in hun hoofd dat een bepaalde schade niet onder de dekking van de door u gesloten verzekering valt dan is het hele toer om ze op andere gedachten te brengen. Vaak is het al lastig om deze mensen überhaupt te kunnen spreken. Behandelaars wisselen, zijn op verlof, in vergadering of op studie. U herkent dit misschien wel vanuit de contacten met andere grote organisaties.

Wij gaan naast u staan
Als onafhankelijke financieel adviseur is onze positie, wanneer u te maken krijgt met een schade, heel anders. Wij zijn uw belangenbehartiger en proberen daarbij de schade op een voor u zo goed mogelijke wijze af te wikkelen.

Dat begint direct na de schademelding. Wij zullen dan eerst met u overleggen of u als gevolg van de schade behoefte heeft aan maatregelen op korte termijn. Bijvoorbeeld vervangende woonruimte bij een grote schade aan uw woning. Of een vervangende auto bij een schade aan uw auto.

Vervolgens gaan wij samen met u alle stukken verzamelen die nodig zijn om de schade zo snel mogelijk af te wikkelen. Juist hier kan veel bureaucratische ellende op een later moment worden voorkomen. Is de oorzaak van de schade juist en volledig omschreven? Zijn alle vragen goed en volledig beantwoord? Zijn de juise verklaringen en foto’s bijgevoegd? Is met reparatie gewacht totdat de verzekeraar de schade heeft kunnen inspecteren? Allemaal zaken die beter in een keer goed worden geregeld, zodat de schade ook snel door de verzekeraar kan worden afgewikkeld.

Vervolgens zal de verzekeringsmaatschappij een standpunt innemen. Dan kunnen er discussies ontstaan over of de schade wel onder de dekking van de verzekering valt en wat de waarde was van het beschadigde goed.  En welke bijkomende kosten worden door de verzekeraar vergoed?

Onze taak is het om die discussies namens u te voeren. Wij kennen de polisvoorwaarden, de uitspraken van de geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de jurisprudentie. Gewapend met die kennis gaan wij dan in gesprek met de schadebehandelaars van de verzekeraar. Daarbij is het onze inzet om te zorgen dat u een vergoeding ontvangt waarop u volgens de door u afgesloten verzekering recht heeft!

Altijd mogelijk om even te komen praten
Tijdens zo’n traject waarin wij namens u in overleg zijn met de verzekeringsmaatschappij kunnen er bij u vragen opkomen. Aarzel dan niet maar neem contact met ons op. Natuurlijk proberen wij u zo goed mogelijk tussentijds op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Maar zijn er toch onduidelijkheden of vragen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Wij hopen dat u er maar weinig gebruik van hoeft te maken. Maar heeft u een schade dan doen wij ons uiterste best te zorgen dat deze schade zo snel en goed mogelijk door de betrokken verzekeraar wordt afgewikkeld.

 

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Disclaimer

Wij hebben de nieuwsbrief met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / aangesloten bij KiFiD.