Er gaat veel veranderen in 2018 | Nieuwsbrief 11-2017.1
Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van veranderingen die voor uw financiële toekomst belangrijk kunnen zijn. Twee onderwerpen die we deze keer onder uw aandacht willen brengen gaan over wetgeving die op 1 januari 2018 ingaat. Ook informeren wij u over eventuele nadelige consequenties als u lid wordt van een Vereniging van Eigenaren en daarbij een aantal zaken over het hoofd ziet. Leest u de nieuwsbrief eens rustig door. Hebben veranderingen invloed op uw situatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over uw financiële toekomst.

Op het gebied van hypotheken gaat veel veranderen
In de komende tijd gaat er op het gebied van hypotheken veel veranderen. Een aantal van deze veranderingen zetten wij voor u op een rijtje.

Hogere hypotheekgarantie mogelijk
In bepaalde situaties kunt u een Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Deze garantie is belangrijk indien u te maken krijgt met echtscheiding of werkloosheid waardoor u tijdelijk of definitief niet meer de hypotheeklasten kunt dragen. In 2018 kunt u deze garantie aanschaffen voor de aankoop van een woning tot € 265.000,00. In 2017 ligt deze grens op € 245.000,00.

Tweede inkomen telt voor 70% mee
Jaarlijks geeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, adviezen aan geldverstrekkers en overheid over de criteria die kunnen worden gehanteerd bij het bepalen van het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen. Deze adviezen worden meestal overgenomen. Voor 2017 adviseerde het NIBUD om bij het bepalen van de maximale financiering bij tweeverdieners het tweede inkomen voor 60% mee te tellen. Voor 2018 adviseert het NIBUD dit percentage te stellen op 70%. Hierdoor wordt het voor tweeverdieners net iets makkelijker om een woning te financieren.

Maximaal 100% van de waarde
In 2018 mag de maximale financiering van de woning maximaal 100% van de waarde van de woning zijn. Bij de aankoop van een woning krijgt u naast de aankoopprijs te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van verhuizen, de inrichting, de notaris, makelaar, het advies, de bemiddeling van de hypotheek etc. Deze kosten boven de waarde van de woning kunnen echter niet meer via een hypotheek worden geleend.

Geldverstrekkers kunnen de waarde van de woning op verschillende manieren vaststellen. Gebruikelijk is dit op een van de volgende manieren:
•De koopprijs van de woning;
•De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen;
•De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw.

Afvlakking aftrek hypotheekrenteaftrek
In de hoge inkomensschijf wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, verder stapsgewijs verlaagd in een versneld tempo.

Vanaf 2020 zal de afbouw 3% per jaar bedragen, zodat in 2023 het maximale percentage nog 36,93% bedraagt, gelijk aan het percentage in de lage inkomensschijf. In de komende jaren kan dit betekenen dat uw netto woonlasten hoger worden. Wij kunnen u laten zien wat het effect in uw situatie op langere termijn is.

Naast deze zijn er nog andere veranderingen die mogelijk voor u relevant zijn indien u overweegt een woning te kopen. Ons advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons te overleggen. Wij kunnen u dan een goede indicatie geven of en zo ja voor welk bedrag een hypotheek in uw situatie haalbaar is. Hierdoor kunt u gericht zoeken naar een voor u passende woning. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Wijziging huwelijkse voorwaarden kan leiden tot schenkbelasting
Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Anders dan nu blijft het privévermogen dat partners bij het huwelijk dat na 1 januari 2018 tot stand komt ook privé. Dat geldt ook voor nalatenschappen die een van de partners tijdens het huwelijk ontvangen. Ook hier geldt dit weer alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen.

Voor huwelijken die voor 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen is deze situatie anders. Bij deze huwelijken geldt dat het gehele vermogen dat de partners bij het aangaan van het huwelijk privé bezitten, door het huwelijk tot de gemeenschap van goederen gaan behoren. Bij scheiding hebben beide partners dan recht op 50% van dit vermogen.

Is dit niet de wens van de partners dan is het mogelijk om deze gemeenschap uit te sluiten door huwelijkse voorwaarden te maken. Hierdoor kan bereikt worden dat de privévermogens bij een scheiding niet gedeeld hoeven te worden met de andere partner. Bij circa 25% van de huwelijken is sprake van huwelijkse voorwaarden.

Er kunnen redenen zijn waarom partners die gehuwd zijn op huwelijkse voorwaarden deze willen omzetten in ‘normale’ gemeenschap van goederen. We geven hiervan een voorbeeld.

Een partner start een onderneming. Om de continuïteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen indien er sprake is van een echtscheiding wordt er gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Daarbij wordt bepaald dat de onderneming tot het vermogen van de partner ‘ondernemer’ hoort. De ontwikkeling van de onderneming verloopt voorspoedig. Zo ook het huwelijk. Op het moment dat de ondernemer 65 jaar is, heeft de onderneming een waarde van 1 miljoen euro. In het testament staat dat als de ondernemer komt te overlijden zijn hele nalatenschap aan diens partner toevalt.

Indien de ondernemer op 65-jarige leeftijd komt te overlijden dan erft diens partner dus 1 miljoen euro. Hierover moet erfbelasting worden betaald. Indien de ondernemer echter bijvoorbeeld op 64-jarige leeftijd de huwelijke voorwaarden had omgezet in een gemeenschap van goederen dan was op dat moment de onderneming voor 50% van de partner geworden. Bij het overlijden van de ondernemende partner krijgt de langstlevende partner dan het eigen aandeel van €500.000,00 en erft de langstlevende partner het aandeel van de overleden partner dat ook €
500.000,00 bedraagt. In plaats van over 1 miljoen hoeft er door een wijziging van de huwelijkse voorwaarden nog maar over €500.000,00 erfbelasting worden betaald.

Hierbij geldt vanaf 1 januari 2018 wel een aandachtspunt. Feitelijk is er in deze situatie sprake van een schenking. Immers, de ene partner geeft de helft van de waarde van de onderneming aan de andere partner. Over deze schenking moet schenkingsbelasting worden betaald tenzij het vermogen in de huwelijksgemeenschap wordt samengevoegd tot een verdeling van 50% voor iedere echtgenoot.

Schenkbelasting is ook verschuldigd indien het aandeel van de echtgenoot met het minste vermogen hoger wordt dan 50% of indien het aandeel van de echtgenoot met het meeste vermogen in het totale vermogen toeneemt. Het meerdere boven de 50% respectievelijk de toename van het belang wordt dan aangemerkt als schenking waarover schenkingsbelasting voldaan moet worden.
Het is verstandig periodiek met uw notaris uw huwelijkse voorwaarden en testament te actualiseren. Wet- en regelgeving veranderen regelmatig. Vaak kunnen met relatief eenvoudige regelingen belastingbesparingen worden bereikt.

Overigens had in het voorbeeld hierboven de ondernemende partner ook op bijvoorbeeld 40-jarige leeftijd kunnen overlijden. Op dat moment had, in dit voorbeeld, de langstlevende partner over de volle waarde van de onderneming erfbelasting moeten betalen. In dit soort situaties adviseren wij vaak om een aanvullende overlijdensverzekering af te sluiten. Met de uitkering van deze verzekering kan de langstlevende partner dan de erfbelasting betalen. Dat kan voor de continuïteit van de onderneming belangrijk zijn indien de langstlevende partner deze onderneming wil voortzetten maar geen of onvoldoende liquiditeiten heeft om de erfbelasting te betalen.

Stap niet zomaar in het bestuur van een VvE
Woont u in een appartement? Dan woont u in een gebouw met meerdere zelfstandige woningen. Zo’n gebouw moet bij wet een Vereniging van Eigenaren, VvE, hebben. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er circa 150.000 VvE’s zijn. Zoals elke vereniging moet ook deze vereniging een bestuur hebben. De kans is groot dat op enig moment ook op u een beroep wordt gedaan om bestuurder te worden. Vaak met de mededeling dat ‘het niet zoveel tijd kost’. Dat laatste mag waar zijn. Toch adviseren wij u om niet zomaar tot een bestuur van een VvE toe te treden.

Vanaf 1 januari 2018 verandert de wet namelijk. De VvE’s moeten vanaf die datum een minimale reservering in kas hebben om groot onderhoud aan het pand te betalen. Deskundigen schatten dat maar liefst 50% van de huidige VvE’s in de afgelopen jaren onvoldoende reserves hebben opgebouwd.

Heeft een bestuur verzuimd om voldoende reserves aan te leggen dan kan dat onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

Ons advies is daarom om, voordat u besluit om bestuurder van een VvE te worden, eerst overleg met ons te hebben. Wij zullen dan onderzoeken of de vereniging beschikt over een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waardoor uw privévermogen voldoende beschermd wordt indien u als bestuurder toch aansprakelijk wordt gesteld.

Heeft u het voornemen om een appartement te kopen? Dan is ons advies om een goed onderzoek te doen naar de vraag of er een voldoende groot reservefonds is. Want koopt u het pand in bijvoorbeeld januari en in maart blijken er grote uitgaven te moeten worden gedaan terwijl er onvoldoende in kas zit, dan wordt het tekort over alle bewoners omgeslagen. Hierbij maakt het niet uit dat u pas 3 maanden eigenaar bent en dus niets kunt doen aan het tekort dat in het verleden is ontstaan.

Uw auto in brand gestoken. En dan?
In de eerste maanden van 2017 zijn er in totaal maar liefst 2.808 autobranden geregistreerd. Dit is het hoogste aantal in vijf jaar. Het is echt niet zo dat auto’s opeens vaker dan in het verleden in brand vliegen. In verreweg de meeste gevallen is er sprake van opzettelijke brandstichting door een onbekende dader.

Is de auto casco verzekerd dan zal de verzekeraar de schade vergoeden. Dat geldt ook bij een beperkt cascoverzekering, waarbij de uitkering dan vaak wel beperkt is tot de dagwaarde van de auto. Heeft u echter een WA-verzekering voor uw auto dan zal uw verzekeraar geen uitkering verlenen. De schade aan uw auto komt dan volledig voor uw eigen rekening.

Uiteraard is dit zuur. De kans dat de dader bekend raakt is beperkt. Als dit al het geval is, is de kans dat u uw schade op deze dader kunt verhalen nog beperkter. Van ‘een kale kip kun je immers niet plukken’.

Er zijn weinig maatregelen die u kunt nemen om brandstichting te voorkomen. Heeft u een eigen garage waarin u de auto kunt parkeren dan is de kans op risico van brandstichting beperkt. Heeft u geen garage, dan kunt u de auto zo veel mogelijk onder of dicht bij een lantaarnpaal parkeren. Pyromanen opereren liever niet in het zicht.

Overweegt u uw beperkt-casco verzekering om te zetten naar een WA-verzekering, overleg dan met ons wat de voor- en nadelen van deze keuze zijn. Wij zullen daarbij uiteraard kijken naar de dagwaarde van de auto. Maar ook met u bespreken in hoeverre u het totale verlies van uw auto door brand of diefstal kunt opvangen uit eigen middelen.

Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Disclaimer
Wij hebben de nieuwsbrief Financieel Actueel met veel zorg samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) / Aangesloten bij KiFiD

Please follow and like us:
Er gaat veel veranderen in 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *